Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Wyprawienie pogrzebu bliskiej osobie to koszt sięgający przynajmniej kilku tysięcy złotych. Wielu osób, które muszą radzić sobie ze stratą i przeżywają okres żałoby, nie stać na taki wydatek. Cennym wsparciem dla nich będzie zasiłek pogrzebowy, który umożliwi godne pochowanie zmarłego. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowego i jak go uzyskać? Ile wynosi takie świadczenie i kiedy należy składać wniosek? Dziś skupimy się na wszelkich aspektach związanych z zasiłkiem pogrzebowym

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie gwarantowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oddział emerytalny dedykowany konkretnym służbom (np. Wojskowe Biuro Emerytalne). Jest ono wypłacane najbliższej rodzinie zmarłego: małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom oraz wnukom. Może być również przelane na rachunek bankowy obcej osobie, która brała udział w pokryciu kosztów pochówku – pracodawcy, opiece społecznej czy gminie. Warunkiem wypłaty zasiłku pogrzebowego jest odpowiedni status ubezpieczeniowy osoby zmarłej. Musiała być ona wcześniej ubezpieczona (np. mieć umowę o pracę), pobierać rentę lub emeryturę lub spełniać warunki do jej pobierania. Dodatkowo świadczenie to będzie przysługiwało w momencie, gdy zmarły w chwili śmierci otrzymywał zasiłek macierzyński lub chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zmarł w wyniku wypadku lub choroby zawodowej, która powstała w szczególnych okolicznościach.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 złotych. Członek rodziny zmarłego organizujący pogrzeb otrzyma całą tą kwotę, niezależnie od kosztów pochówku, jakie poniósł. Jeżeli jednak świadczenie ma zostać wypłacone osobie obcej lub instytucji – zostanie jej przyznana tylko taka kwota, jaką w rzeczywistości wydała na pogrzeb i jaką jest w stanie udokumentować. Jednocześnie nie może być ona większa niż 4000 złotych. W momencie, gdy wydatki związane z pochówkiem były ponoszone przez kilka osób, zasiłek pogrzebowy zostanie rozdzielony pomiędzy nie proporcjonalnie do wykazanych wydatków.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUSu lub KRUSu, w odpowiedniej instytucji należy złożyć stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów:

  • odpisem skróconym aktu zgonu,
  • dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo ze zmarłym,
  • oryginałami rachunków i faktur za zorganizowanie pochówku lub zaświadczeniami firm czy instytucji pokrywających koszty pogrzebu,
  • zaświadczeniem, że osoba zmarła podlegała ubezpieczeniu.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub udzielić pełnomocnictwa firmie pogrzebowej, która samodzielnie dopilnuje niezbędnych formalności. Standardowo termin na przedłożenie takiej dokumentacji wynosi 12 miesięcy od chwili śmierci osoby ubezpieczonej. Jeżeli dotrzymanie takiego terminu nie jest możliwe w związku z późnym odnalezieniem ciała, nowy termin będzie obejmował jeden rok od chwili odkrycia zwłok, potwierdzonego policyjnym bądź rządowym dokumentem.

Zasiłek pogrzebowy – pomoc finansowa

Zasiłek pogrzebowy wypłacany rodzinie zmarłego lub osobie odpowiedzialnej za organizację pochówku umożliwia zrealizowanie pogrzebu nawet w sytuacji, gdy osoby przygotowujące ceremonię nie posiadają własnych środków finansowych. Jego wypłata jest jednak uwarunkowana posiadaniem przez zmarłego ubezpieczenia oraz złożeniem niezbędnych dokumentów. Bardzo ciężko wyrobić się ze wszystkimi kosztami pogrzebu do wysokości zasiłku, jednakże zawsze stanowi on pewną pomoc finansową.